GRUPA MŁODSZA

6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 - 8.30
Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne.

8.30 – 9.00
Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9.00 – 9.45
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych
i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką
i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

9.45 - 10.00
Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali.

10.05 - 10.15
Czynności samoobsługowe w szatni,wdrażanie do samodzielności.

10.15 - 11.00
Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, gry i zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11.00 - 11.10
Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

11.10 - 11.40
Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

11.40 - 12.00
Czynności samoobsługowe- przygotowanie do poobiedniego odpoczynku. Odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

12.00 - 13.15
Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali.

13.15 - 13.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

13.30 – 14.00
Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14.00 - 15.00
Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka
w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub
w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

15.00 - 15.30
Rozchodzenie się dzieci.

Przedszkolowo.pl logo